انواع سنگ نما و ساختمان

دانستنی های سنگ مصنوعی Information about artificial stone

Information about artificial stone

مواد و روشها فرآیند تولید سنگهای مصنوعی

انواع سنگ های مصنوعی:
فرآینــد تولیــد یــک نــوع ســنگ مصنوعــی ســمنت پالســت و ســنگ مصنوعــی رزیــن دار را توضیــح خواهیم داد. ســنگ مصنوعــی ســمنت پالســت:

ســنگ مصنوعــی ســمنت پالســت (نوعــی ســنگ مصنوعــی اســت کــه بــا اســتفاده از ترکیبـات پلیمـری و نانـو سـاخته میشـود). ایـن نـوع سـنگ مصنوعــی شــامل مــواد اولیــه پلــی اســتر (رزیــن)، ســیمان، ماســه، پودرســنگ، پیگمنــت (رنگدانــه)و هاردنــر (ســخت کننـده رزیـن) اسـت. ایـن مـواد بایـد بـه اندازه مشـخص بـا هـم ترکیب شـوند و سـپس بـه بخـش قالـب ریـزی و فـرم دهــی برونــد. ایــن مــواد کــه در بخــش ســیلوی ذخیــره بــه طـور جداگانـه قـرار دارنـد زیـر هـر سـیلو دسـتگاه توزیـن اتوماتیــک قــرار دارد، لــذا مــواد بــه دقــت توزیــن و ســپس بـه مخـزن بزرگتـر (مخـزن اختلاط) مـی رونـد کـه در زیـر ســیلوهای مــواد قــرار دارد. مــواد پــس از اختلاط اوليــه توســط نقالــه بــه میکســر مــات ســاز مــی رود و در آنجــا اختلاط نهایــی انجــام مــی گیــرد، قبــل از ریختــن مــواد بــه قالـب، کـف قالـب بـه ترتیـب بـا رنـگ و هاردنـر و سـپس پلــی اســتر پوشــیده میشــود و ســپس قالــب ریــزی و فــرم دهـی بوسـیله ویبـره انجـام مـی شـود. بـا توجـه بـه اینکـه محصــول تنهــا ســیمانی نیســت و بخشــی از پلیمــر تشــکیل شـده بایـد حداقـل ۲ روز در قالـب بمانـد تـا مـواد پلیمـری اعـم از رنـگ، هاردنـر و پلـی اسـتر بـه لایه سـیمانی چسـبیده و قابـل جـدا سـازی نباشـند. و بعـد از اینکـه مـواد در قالـب جـا افتـاد، توسـط کارگـر قالـب هـای پـر شـده در محوطـه و روی هـم دپـو مـی شـوند و بعـد از اینکـه محصـول داخـل قالـب سـفت شـد از قالـب خـارج و بـه انبـار محصـول انتقال داده می شود.
هــر شــکلی قالــب مخصــوص بــه خــود دارد و در قیمــت ماشــین آلات طــرح دو نــوع کلــی قالــب کفپــوش و نمــا در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ویژگـی خـاص در تولیـد محصـول مــورد نظــر قالــب هــا مــی باشــند قالــب هــا بایــد طــوری طراحــی شــود کــه هــم محصــول ضخامــت مناســب جهــت مقاومــت داشــته باشــد و هــم طــوری نباشــد کــه مصالــح زیـادی مصـرف نمایـد. یعنـی ضخامتـی کـه حالـت ایـده آل و مناسـبی هـم از نظـر مقاومـت و هـم از نظـر مصـرف مصالـح و مــواد اولیــه داشــته باشــد.

ســنگ مصنوعــی رزیــن دار:

سنگ مهندسی گونه از سنگ‌های مصنوعی محسوب می‌شود که ترکیبی از سنگ دانه‌های طبیعی و ماده چسباننده از نوع رزین پلیمری می باشد. استفاده از این نوع سنگ‌ها در معماری، طراحی داخلی، کف پوش و … امروزه بسیار مورد توجه واقع شده است. از ویژگی های مثبت این سنگ‌ها نسبت سنگ‌های طبیعی این است که تولید این سنگ‌ها کاملا بر اساس نیاز سلیقه بازار می باشد. علاوه بر آن سنگ‌های مصنوعی با قابلیت تولید در ابعاد مورد نیاز در هر بخش میزان دور ریزهای ساختمانی را به حداقل می‌رساند . تکنولوژی تولید سنگ‌های آنتیک و مصنوعی از سال ۱۹۶۰ در ایتالیا به وجود آمد و اولین کارخانه تولید سنگ‌های آنتیک و مصنوعی مربوط به شرکت برتون ایتالیا بوده است که بیش از ۸۰ نمایندگی در کشورهای مختلف جهان دارد. این شرکت با ایجاد روش تولید سنگ مصنوعی  و صنعتی کردن آن در چند سال اخیر توانست به عنوان یکی از قطب‌های سنگ دنیا تبدیل شود. کشور ترکیه روزانه در حدود ۲۰۰۰۰ متر مربع سنگ مصنوعی تولید می‌کند و به کشورهایی از جمله آمریکا، اسپانیا، عراق، آفریقای جنوبی و غیره صادر می‌کند. کشور چین به عنوان بزرگترین تولید‌کننده سنگ‌های مصنوعی توانسته است در اکثر کشورهای دنیا از جمله‌ایران بازار خوبی برای خود ایجادکند و علاوه بر بالا بردن بهره وری معادن خود، سود قابل توجهی را نصیب خود نماید با توجه به جایگاه امروزی سنگ‌های مصنوعی در صنایع مختلف وابسته به ساختمان سازی و طراحی، و همچنین پیشرفت زندگی جوامع و صنایع مختلف، نیاز به نوآوری و ساخت سنگ‌هایی با ویژگی های جدید می باشد. که موفقیت در این راه نیازمند کار تحقیقاتی گسترده‌ای است. با توجه به عدم بهره‌گیری از ماشین آلات، تکنولوژی و دانش پیشرفته روز در زمینه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ، تولید سنگ مصنوعی از باطله معادن و طرح‌های عمرانی و همچنین استفاده از ایده‌های نوین و سلیقه مشتری و همچنین متناسب با پیشرفت جوامع تولید سنگ مصنوعی در این راه  خیلی مهم و مفید باشد.

 

 

 

تولیدکننده‌ی جریان الکتریکی

این نوع سنگ با استفاده از موادنانو تولید می‌شود. به صورتی که در پوشش نهایی این اسلب‌های سنگی از ترکیب‌های سلول خورشیدی استفاده می‌شود و در خارج نمای ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد تا با تولید برق قسمتی از انرژی مصرفی را جبران کند. اما با توجه به هزینه‌های تولید بالا، این نوع سنگها در اروپا در مقیاس آزمایشگاهی تولیدشده‌اند و بر روی مقرون به صرفه کردن توليدها آن از لحاظ اقتصادی کار می‌شود .

سنگ تولیدکننده‌ی انرژی گرمایی

نوعی خاصی از سنگ‌های زئولیتی دارای ویژگی منحصر به فرد در برابر نور و گرما هستند، به طوری که در محیط گرم و در مقابل حرارت گرما را جذب خود میکند و پس از جذب کامل گرما شروع به پس دادن آن می‌نماید. این سنگ‌ها می‌تواند در نمای داخلی ساختمان‌ها در مکان‌هایی که مشرف به نور خورشید باشند به صورت بهینه به کار برده شود تا در شب  گرمای آن مورد استفاده قرارگیرد.

سنگ‌های ضد باکتری

این سنگ‌ها از ترکیب مواد آنتی باکتریال مانند نانو نقره ساخته می‌شود تا در محیط‌های حساس مثل بيمارستان‌ها استفاده شود. سینک های ظرف شویی،کانترهای اشپزخانه از این نوع می باشد.

 

تصفیه‌‌کننده هوا از آلاینده‌های محیط زیست

اکتشاف ماده جدیدی برای ازبین بردن دود و گاز ناشی از حرکت خودروها جهت نصب در سنگ فرش‌های؛ تحولی بزرگ در صنعت سنگ ایجاد کرده است. یک شرکت ژاپنی با الهام از شرایط آب و هوایی پراگ، پایتخت جمهوری چک، ماده تازه‌ای را فرموله کرد که از آن می‌توان در سنگ فرش کردن پیاده روها استفاده نمود، این ماده در عین حال قادر است دود و گاز ناشی از حرکت خودروها را تصفیه کند، شهرداری منطقه وست مستر در پایتخت انگلیس در اروپا که طرح استفاده از این ماده را در سنگ فرش کردن پیاده روها به اجرا در آورده است، قطعات مکعب شکلی را که با استفاده از ماده جدید تولید نموده‌اند حاوی کاتالیزور دی اکسید تیتانیوم است که می‌تواند در هوای آفتابی با ماده اکسید نیتروژن که از اگزوز اتومبیل‌ها متصاعد می‌شود، واکنش شیمیایی انجام دهد و این گاز آلوده ساز را به دو عنصر اکسیژن و نیتروژن تجزیه نماید، سنگ‌هایی که در سنگ فرش پیاده روهای شهر پراگ بکار رفته است به طور طبیعی حاوی کاتالیزور ۹ دی اکسید تیتانیوم ۱۰ است و وجود همین ماده سبب شده تا هوای این شهر از اکسید نیتروژن پاکسازی شود، اکسید نیتروژن مانع تنفس عادی افراد میگردد و برای کسانی که مبتلابه بیماری آسم و برونشیت هستند ناراحتی ایجاد می‌کند. این گاز هم چنین موجب احساس سوزش چشم و نیز خشک شدن گیاهان می‌شود. شرکت ژاپنی سنگ فرش‌های تازه خود را در شهر اوزاکامی ژاپن مورد آزمایش قرار داده و توانسته است آلودگی هوا را در این شهر را تا 80% کاهش دهد.

 

ضد حریق جهت به تأخیر انداختن انتشار حریق

این نوع سنگ در ترکیب خود مواد ضد حریق مثل هیدرواکسید آلومینیوم دارد به طوری که هنگامی‌که دمای سنگی به بالاتر از ۱۴۰- ۱۲۰ درجه سانتی گراد برسد، این مواد تجزیه می شود و بخار آب ایجاد می‌کند تا از آتش سوزی پیشگیری کند. همچنین باید مراقب بود که‌این مواد از زیادشدن هر چه بیشتر شعله تا زمان محدودی جلوگیری می‌کند و مدت زمان طولانی نمی‌تواند در مقابل آتش مقاوم باشد. سنگ‌های با خاصیت ضد حریق یا عایق حرارتی با بستن روزنه‌ها و مانع شدن از دستیابی آتش به دیوار، کف و سقف ساختمان‌ها از سوختن تجهیزات موجود در آن‌ها مثل کابل ها، لوله‌ها و کانال‌ها پیشگیری می‌نماید. در هنگام آتش سوزی هیچ گونه دود و ترکیبات مسموم‌کننده که جان افراد حریق زده را به خطر بیندازد، از خود متصاعد نمی‌کند. این ویژگی‌ها باعث شده که در بسیاری از کشورها به عنوان یک عایق حرارتی در ساختمان استفاده شود.

 

سنگ شب تاب

امروزه بعضی از شرکت‌ها محصولات فسفرسنت ارائه کرده اند. قصد آنها استفاده از انرژی‌های پنهان اطراف ماست و می‌توان از آنها به جای انرژی‌های سوختی استفاده کرد. از این جهت حتی در برنامه‌ریزی طراحی روشنایی باید به مسئله ی طراحی دوست دار طبیعت دقت کرد. سنگ‌ها نیز از این امر مستثنی نبوده و در این نوع سنگ‌ها از مواد فلورسنت ۱۱ یا فسفرسانس ۱۲ استفاده شده است. با ترکیب مناسب این مواد با سنگ، سنگ توانایی جذب نور در روز را پیدا می‌کند و این نور جذب شده را در شب پس می‌دهد. این‌ها سنگی در اماکن عمومی‌برای جهت یابی و در منازل می‌تواند استفاده شود.

سنگ‌های هوشمند

اخیرا  پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه تکنولوژی، در صنایع مختلف به وجود آمده است . یکی از فناوری‌های نوین که کاربرد بسیار زیادی دارد استفاده از مواد هوشمند می‌باشد. طبق تعریف ناسا مواد هوشمند موادی هستند که موقعیت‌ها را به خاطر می‌سپارند و با محرک‌های مشخص می‌توانند به آن موقعیت باز گردند. مواد هوشمند به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته ی اول موادی هستند که با تغییر محرکها، خصوصیات آنها تغییر می‌کند. مثلا شیشه‌های فتوکرومیک که با تابیدن نور خورشید به آنها رنگشان تغییر می‌کند. دسته ی دیگر موادی هستند که با تغییر عوامل تأثیر گذار بر روی آنها، قابلیت این را دارند که یک نوع از انرژی را به نوع دیگری تبدیل کنند، مثل سلول‌های خورشیدی که می‌توانند انرژی خورشیدی را به الکتریسیته تبدیل کند.

سنگ مصنوعی کابینت چیست و چگونه تولید می‌شود؟

صفحه کابینت سنگ مصنوعی که به عنوان صفحه کابینت با سنگ مهندسی شده (Engineered Stone Countertop) هم معروف هستند، نوعی صفحه کابینت سنگی است که به طور طبیعی از معدن استخراج نمی‌شوند، بلکه توسط افراد و در کارگاه‌ها تولید میشود و کیفیتی نزدیک به صفحات سنگ طبیعی دارد. از آن جایی که قیمت صفحات کابینت سنگ طبیعی بسیار بالامی باشد و تراشکاری و اجرای پرهزینه‌ای نیزدارند، تولید صفحات کابینت سنگ مصنوعی در بین تولید کنندگان بسیار رایج شده است

برای ساخت سنگ‌های مصنوعی، از پودر سنگ طبیعی استخراج شده از معدن، و مواد شیمیایی آزمایشگاهی استفاده می شود. به این شکل که پودر سنگ را با بعضی مواد آزمایشگاهی، همانند رزین و رنگدانه ترکیب می‌کنند تا سنگ‌هایی مصنوعی با خواصی تقویت شده به بازار عرضه شود. با این روش تولید، قیمت تمام شده‌‌ی کمتری را برای استفاده در صفحات کابینت مشاهده میکنیم.

 

فرایند تولید سنگ مصنوعی رزین دار
ایـن نـوع سـنگ مصنوعـی کـه از مـواد بازیافتـی زائـد از قبیـل زبالـه شیشـه و خـرده سـنگهای حاصـل از فـرآوری سـنگ بـه عنـوان مـواد خـام بـا اسـتفاده از تراکـم و ویبـره در یـک محیــط خلاء ســاخته میشــوند. پــودر زبالــه شیشــه و سـنگدانه هـای ریـز گرانیـت مخلـوط شـده بـا رزیـن پلیمـر اشـباع نشـده بـه عنـوان چسـب و تحـت فشـار تراکمــی و ویبــره در شــرایط خلاء قــرار میگیــرد. ســنگ مصنوعـی از نظـر مقاومـت و درصـد جـذب آب مناسـب تـر از سـنگ طبیعـی مـی باشـدتجربه نشـان میدهـد در میـان فشـار تراکمـی، ویبـره و خلاء، فشـار تراکمـی تعییـن کننــده اصلــی مقاومــت فشــاری مــی باشــد، در حالــی کــه شــرایط ویبــره و خلاء در تراکــم تاثیــر دارنــد. علاوه بــر فشـار تراکمـی بالا، ويبـره هـم الزام اسـت، تـا دانـه هـا بـا دقـت بیشـتر فشـرده شـوند. بـرای تولیـد سـنگ مصنوعـی بـا کیفیـت بالا و بـدون خلـل و فـرج، نیـاز بـه پمـپ خلاء مـی باشــد تــا هــوای بــه دام افتــاده بیــن ســنگ دانه هــا در طــول فرآینـد اختلاط حـذف شـود.

 

سنگ مصنوعی مرمریتی رزیندار
مـواد تشـکیل دهنـده سـنگ مصنوعـی مرمرینـی رزیـن دار پـودر سـنگ مرمریـت و رزیـن مـی باشـد. خصوصیات ایـن نـوع سـنگ مصنوعـی مثل سـاب زدن تــا آخریــن میلــی متــر، دقیــق بــودن ابعــاد (بــه لحــاظ راحتـی در اجـرا و زیبایـی)، فاقـد رگـه هـای آهکی و فسـیلی بــا اســتحکام و مقاومــت بیشــتر، تنــوع در انــدازه، مقاومــت در برابــر حــرارت، چســبندگی زیــاد بــا ســایر مــات هــای سـاختمانی، خاصیـت آنتـی باکتریـال (بـه علـت عـدم وجـود خلـل و فـرج در محصـول، امـکان رشـد و تکثیـر باکتـری و میکـروب مخصوصـا در مـکان هـای مرطـوب وجـود نـدارد) ســنگهای مصنوعــی از نظــر وزن واحــد حجــم ســبک تــر از ســنگ هــای طبیعــی آمفيبوليــت، ســنگ چینــی و گرانیــت هسـتند. از نظـر وزنـی تقریبـا در حـد وزن تراورتـن و حتـی سـبک تـر از سنگ تـوف مـی باشـند و از نظـر تخلخـل و درصـد جــذب آب میتواننــد بیشــتر و حتــی کمتــر از ســنگ هــای طبیعــی باشــند. ســنگ مصنوعــی ســیمانی دارای وزن واحــد حجــم کمتــر از ســنگ طبیعــی (آمفيبوليــت، ســنگ چینــی، گرانیــت و تراورتــن)و دارای وزن واحــد حجــم کمتــر و
بیشـتر از تـوف میباشـند، ولـی از نظـر تخلخـل و جـذب آب بالاتری نسـبت بـه سـنگ طبیعـی (آمفيبوليـت، سـنگ چینـی، گرانیــت و تراورتــن) دارنــد. بطــور کلــی ســنگ مصنوعــی سـیماندار از نظـر وزن واحـد حجـم نسـبت بـه سـنگ هـای طبیعــی حتــی تراورتــن، ســبک تــر میباشــند.

 

سـنگ مصنوعـی سـیمانی، نوعـی سـنگ مصنوعـی اسـت کـه در سـاخت آن از سـیمان بـه عنـوان چسـباننده اصلـی اسـتفاده میشــود.
نــوع اول ســنگ مصنوعــی اســت کــه ترکیــب آنهــا شــامل درصــد بالایی از ســنگدانه هــای بــه هــم پیوســته کــه بــا ســیمان بــه هــم چســبیده انــد. ایــن ســنگها از ترکیــب ســنگدانه هــای ســنگهای ضایعاتــی، پودرســنگ، ســیمان، رنگدانه هــا و افزودنیهــا ســاخته شــده کــه در محیــط خلاء، فشــرده و ویبــره میشــوند.

 

معایب سنگ مصنوعی

اگر یک سازنده ساختمان یا مصرف کننده، به فکر مقرون به صرفه بودن، باشد باید آینده نگری کند. شاید یک سنگ با کیفیت قیمت بالاتری از سنگ مصنوعی داشته باشد. اما اگر به میزان دوام آن ها توجه کرده و مقایسه ای انجام شود، قطعا سنگ طبیعی با کیفیت به علت دوام بالا به صرفه تر خواهد بود.

با وجود این مسائل و در نظر گرفتن جمیع جهات، قطعا استفاده از سنگ های طبیعی توصیه می گردد و استفاده از سنگ های مصنوعی اصلا به صرفه نخواهد بود. اما سنگ های طبیعی نیز انواع بسیار متنوعی دارند که باید برای هر نوع کاربردی، سنگی خاص در نظر گرفته شود.

به عنوان مثال سنگ خوب برای کفپوش واحدهای مسکونی با سنگ خوب برای نمای ساختمان ها قطعا یکی نیست. بر اساس ویژگی های محیطی و کاربری خاص، باید سنگ طبیعی خوب برای هر مورد انتخاب شود.

 

سنگ مصنوعی شاید زیبایی هایی داشته باشد اما وقتی در محیط زندگی قرار می گیرد، آن محل را بی روح می کند. زیرا از زیبایی طبیعی که با سرشت انسان سازگار است برخوردار نیست. اما سنگ های طبیعی مرغوب در هر محلی که قرار گیرند حس زیبایی شناسی انسان ها را تحریک می کنند. به‌یاد داشته باشید یک سنگ خوب برای نما باید زیبایی طبیعی، کیفیت، ماندگاری و قیمت مناسب را در کنار هم داشته باشد.

مزایای سنگ مصنوعی
تنوع طرح و رنگ
جرم پذیری
سرعت اجرا

 

 

جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروشگاه سنگ نی ریز ارائه دهنده سنگ های نما و ساختمان؛ از تولید در کارخانه ها و سنگبری های شهرستان نی ریز تا عرضه مستقیم به مصرف کنندگان عزیز با بهترین کیفیت و کمترین قیمت، جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

فروشگاه سنگ نی ریز ( نی استون )

neystone.com

09120248463

07153838248

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *